Podmínky aplikace Super Zoubek platné od 1.1.2017

 

Správce české verze aplikace a držitel licenčních práv k aplikaci:
ERGO pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, Česká republika
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2740,
IČO: 61858714
DIČ: CZ61858714

 

Kontaktní údaje a způsob vyřizování stížností:
Telefonicky: +420 221 585 111
Faxem: +420 221 585 555
E-mailem: info@ergo.cz
Web: www.ergo.cz
Dopisem: na adrese sídla pojistitele
Osobně: na adrese sídla pojistitele, pobočky

 

Ochrana osobních údajů
Instalací aplikace dává uživatel aplikace souhlas se zpracováním svých osobních údajů, konkrétně emailové adresy, za účelem a po dobu užívání aplikace. Správcem osobních údajů se pro účely této aplikace rozumí ERGO pojišťovna, a.s. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Správce osobních údajů může pověřit společnost Definity systems, s.r.o. zpracováním osobních údajů pro účely servisních prací na aplikaci. Uživatel aplikace má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a právo na opravu osobních údajů. Uživatel aplikace má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla správce. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení správci.

 

Poučení o právech
V oblasti ochrany osobních údajů má uživatel aplikace následující práva:
a) právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě, pokud zjistí, že došlo k porušení povinnosti ze strany společnosti ERGO pojišťovna, a.s.
b) pokud došlo k porušení povinnosti společnosti ERGO pojišťovna, a.s., má klient právo požadovat, aby se společnost ERGO pojišťovna, a.s., zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav i poskytla na své náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění
c) právo, aby společnost ERGO pojišťovna, a.s. provedla opravu nebo doplnění osobních údajů, aby byly pravdivé a přesné
d) právo na zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho právo na důstojnost, vážnost, čest, soukromí či právo na ochranu jména
e) právo, aby osobní údaje byly společností ERGO pojišťovna, a.s. blokovány nebo zlikvidovány
f) právo být bez zbytečného odkladu informován o opatřeních společnosti ERGO pojišťovna, a. s. provedených k nápravě porušení stanovení povinnosti.

 

Licenční ujednání
Klientovi je zdarma udělena pro účely užívání Aplikace nevýhradní, nepřevoditelná, časově neomezená podlicence. Uživatel není oprávněn do aplikace zasahovat.

 

Podmínky využití aplikace
Verze operačního systému - Android 4.3+

Aplikaci může využívat fyzická osoba, která si stáhla a naistalovala aplikaci na své zařízení, a která vyjádřila souhlas s podmínkami užívání aplikace.
Správce aplikace nezaručuje její bezchybnost a nepřerušovanou funkčnost, zejména pokud dané zařízení nemá odpovídající parametry pro užití Aplikace. Správce aplikace si dále vyhrazuje právo provoz aplikace omezit nebo ukončit.
Podmínky aplikace stanovené v tomto dokumentu je správce aplikace oprávněn kdykoli jednostranně změnit.